top of page
Search

Language - Learn German

вивчайте німецьку мову - Learn GERMAN = DEUTSCH lernen


Інша мова – це інше бачення життя.

*****************************************

For newcomers in Switzerland

- who are registered in their ‘Gemeinde' / Community-

there is a budget for education,

for example to attend languages classes.


The Gemeinde will help chose the according language course from a list of accredited schools (e.g. AOZ, Benedict, Migros Klubschule ... )

in Thalwil or Kanton Zürich.


-> Please talk to your social worker. <-


Для новачків у Швейцарії

- які зареєстровані в їх "Gemeinde" / Спільнота-

є бюджет на освіту,

наприклад, для відвідування мовних класів.


Gemeinde допоможе вибрати відповідний мовний курс зі списку акредитованих шкіл в Тальвілі або Кантоні Цюріх.


- > Будь ласка, поговоріть зі своїм соціальним працівником. <-


**************************************************************************************

Following there are some options for FREE online learning,

this can get you started

and/or a good addition to your languages class.


Нижче наведено кілька варіантів безкоштовного онлайн-навчання,

це може змусити вас почати

та /або гарне доповнення до вашого класу мов.

************************************************************************************** FREE: Deutsche Welle - in 30 languages (including Ukrainian & Russian) www.dw.com -> Deutsch lernen (learn German) Idea: click yourself through all of the options.

Astrid’s Tipp: Nico’s Weg (Nico’s way) -

Over 300 video lessons and 14,000 exercises German on the go From A1 to B1 with your smartphone or tablet - this language courses enables you to learn German for free - on the go.

Deutsche Welle - на 30 мовах (включаючи українську та російську)

www.dw.com

-> Deutsch lernen (вивчайте німецьку мову)


Ідея: натисніть на себе через всі варіанти.

Тіпп Астрід: Вег Ніко (шлях Ніко) -


Понад 300 відеоуроків та 14 000 вправ

Німецька на ходу

Від А1 до В1 за допомогою смартфона або планшета -

цей мовний курс дозволяє вивчати німецьку мову безкоштовно - в дорозі.

******************************************************************************************* FREE www.babbel.com

Babbel is making the existing Babbel product

available to refugees from Ukraine free of charge


  • Courses in Ukrainian for German, Polish and English learning are being developed

  • These courses and other Babbel-sponsored initiatives are available https://ua.babbel.com/

Babbel робить наявний продукт Babbel доступним для біженців з України безкоштовно
Розробляються курси українською мовою для вивчення німецької, польської та англійської мови
Ці курси та інші ініціативи, спонсоровані Babbel, доступні https://ua.babbel.com

******************************************************************************************** FREE www.duolingo.com

Duolingo is an American language-learning website and mobile app. Users practice vocabulary, grammar, and pronunciation using spaced repetition. Exercises can include written translation, reading and speaking comprehension, and short stories. Duolingo offers 106 different language courses in 41 languages. It also includes a small variety of constructed languages.


Duolingo - це американський веб-сайт для вивчення мови та мобільний додаток.

Користувачі практикують словниковий запас, граматику та вимову, використовуючи розставлені повторення.

Вправи можуть включати письмовий переклад, розуміння читання та говоріння, а також короткі історії.

Duolingo пропонує 106 різних мовних курсів на 41 мовах.

Вона також включає в себе невелику різноманітність побудованих мов.

********************************************************************************************


26 views
bottom of page